Darbuotojų sauga ir sveikata – instruktažas

Visose organizacijose būtina ne tik parengti darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus, bet ir atlikti jų nuolatinę priežiūrą, pildymą. Dokumentus reikia keisti, jei keičiasi teisės aktai, darbo salygos, technologiniai procesai ir panašiai. Darbuotojų sauga ir sveikata nėra vien dokumentų tvarkymas. Dokumentai aprašo darbo tvarką, darbuotojų teises ir pareigas, su šia informacija visi organizacijos darbuotojai turi būti supažindinami. Tai atliekama darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažų metu. Instruktažas būna pirminis – kai darbuotojas priimamas į darbą. Pirminis instruktažas atliekamas prieš darbuotojui pradedant dirbti. Vėliau atliekami periodiniai instruktažai. Pagal darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus periodiniai instruktažai atliekami ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Dar viena instruktažų forma – papildomi/tiksliniai darbo vietoje. Jie atliekami pasikeitus darbo procesui, atsiradus naujai darbo įrangai ar po nelaimingo atsitikimo tyrimo metu nusprendus, kad reikalinga papildomai instruktuoti darbuotojus atlikti tam tikrus darbo procesus. Su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis susipažinę (instruktuoti) darbuotojai pasirašo žurnale. Instruktavimas, pagal dabartinius teisės aktus, gali būti atliekamas įvairiomis formomis. Tai yra – galima duoti darbuotojui perskaityti instrukciją ir patikrinti kaip jis susipažino su instrukcijos turiniu; galima žodžiu instruktuoti darbuotojus, pateikiant svarbiausią informaciją, kurią turi žinoti darbuotojai atlikdami konkrečius darbus; galima paruošti ir parodyti prezentaciją ar/ir video medžiagą ar kitais būdais. Kadangi darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojas žino, kaip jam saugiai atlikti pavestus darbus, galima po instruktavimo taikyti tam tikrą žinių patikros sistemą, pavyzdžiui duoti spręsti testą. Priėmus darbuotoją į darbą ir neinstruktavus darbuotojų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos klausimais, draudžiama darbuotojui pradėti dirbti. Lygiai taip pat negalima leisti dirbti darbuotojui, jei jis nepasitikrinęs sveikatos. Priimant į darbą darbdavys darbuotojo medicininėje knygelėje įrašo kenksmingus faktorius, kurie būdingi būsimam darbui. Pagal šiuos šifrus gydymo įstaiga patikrina būsimojo darbuotojo sveikatą bei tinkamumą darbui. Jei darbuotojo sveikatos būklė netinkama dirbti numatyto darbo pilnu krūviu, gydytojas turi pažymėti kokie apribojimai taikomi arba pateikti išvadą, kad darbuotojas numatytų kenksmingų veiksnių aplinkoje dirbti negali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *